تبلیغات
پژمرگه

                                                             پژمرگه  

 
لینک دوستان
 
 
 

 
 
مدیر سایت
 
 
 

 
 
جستجو
 
 
  
 
آمار سایت
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان :
کاربران آنلاین :

 
 
 
 
     
 


 
 

 

 

لغات سیاسی


 

به نام خالق زیبا یی ها

در زمینه علوم سیا سی، فرهنگ لغت های متعد دی وجود دارد که همگی آنها بسیار حجیم هستند. در این مجموعه ما سعی کردیم به طور خلاصه و مختصر واژه های سیا سی را تعریف نماییم تا مورد استفاده همگان قرار گیرد.

 

 

آپار تاید                                                                                                           Apartheid

این واژه، واژه ای انگلیسی است که یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان می کند و در اصل، سیا ست تبعیض نژادی است که در کشورهای آفریقای جنوبی علیه سیاه پوست بومی و هندیان آن کشور اعمال شده است.

از نظر لغوی به معنای مجزا و نگه داشتن است. آپار تاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید ، مجبور کردن آنها به اقامت در محل های خاص، محروم کردن آنها از کلیه حقوق سیا سی و امکانات تحصیلی می باشد.

 

آتش بس                                                                                        Cease-fire                                       

در زبان دیپلماتیک، این اصطلاح زمانی به کار می رود که مذا کرات انجام شده بین طرفین درگیربه گونه ای نباشد که بتوانند موافقت نا مه ای رسمی در مورد ترک جنگ امضا ء کنند. از این رو به ستیزه های مسلحانه علیه یکدیگر پا یان می بخشند و به طور کلی به ترک جنگ رضایت می دهند.

 

 

آرمان شهر                                                                                                                   Utopia

به مکانی اطلاق می شود که نویسنده یا متفکر،آن را به صورت ذهنی پرورده است وآروزی اوست تا چنین مکانی در جهان واقع نیز وجود داشته باشد مانند آرمان شهر از نظر افلاطون و...

 

 

یو تو پیسم                                                          Utopism                                                      

مترا دف با ایده الیسم یا خیال پرستی و توجه به ایده ال ها و جامعه آرمانی و مطلوب است .

یوتو پیا، اسم جزیره ای است که تصوری یا بهشتی خیالی در کتاب تو ماس مور، یکی از اندیشمندان غرب . این اصطلاح در مورد افکار خیالی و طرحها و نقشه های آرمانی به کار می رود .

 

 

آسیای مرکزی                                              Center of asia                                             

                               

به بخش آسیای مرکزی که شامل کشورهای تا جیکستان ،ترکمنستان، قزاقستان ، قرقیزستان و ازبکستان است آسیای مرکزی گفته می شود. تمامی این کشورها جمهوریهای استقلال یافته از اتحاد یه جماهیر شوروی سابق هستند بزرگترین این کشورها قزاقستان و پر جمعیت ترین آنها ازبکستان است.

 

 

آریستو کراسی                                                 Aristocracy                                          

 

حکومت اشراف و برگزید گان و یا گروه معد ودی از افراد ممتاز یا طبقه با لا را آریستو کراسی گویند.در یونان باستان به حکومت نیکان و شایستگان گفته می شد. به نظر ارسطو حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته باشد و به دست گروهی از مردم اعمال شود ، آریستو کراسی خوانده می شود و اگر از راه راست بیرون افتاد تبد یل به الیگارشی می گردد. اصطلاح آریستو کرات نیز در مورد قشر فوقانی ، صاحب امتیاز و نفوذ از یک طبقه یا گروه اجتماعی که از حقوق و امکانات مخصوص برخوردار است ، به کار می رود.

 

 

آزادی                                                                                                                    Freedom

  

 

اختیار فعل یا ترک فعل، داشتن حق انجام هر عملی تا حدی که حق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد . استقلال و رهایی فرد یا گروه از مما نعت هایی که به وسیله افراد ، گروهها و یا حکومت بر قرار شده باشد . به طور اعم ، به مجموعه آزاد یهایی نظیر آزادی سیا سی ، آزادی مذهبی و آزادی نطق و بیان اطلاق می شود. از انقلاب کبیر فرانسه (1789)  به بعد ،آزادی با تامین تساوی فرصت برای پرورش استعدا د های افراد یک جامعه و همبستگی نزدیک پیدا کرده است.

 

 

آزادی اجتما عات                             Freedom of association                                  

 

 

آزادی  تشکیل انجمن ها و جمعیت ها و حق اجتماع افراد و تشکیل مجامع و انجمن های علمی ،هنری و فرهنگی و جمعیت های خیریه و احزاب سیا سی و شرکت های اقتصادی و هر گونه تجمعی را که بر خلاف مقررات قانون اساسی نباشد آزادی اجتما عات  گویند.

 

 

آلتر نا تیو                                                       Alternative                                             

 

آنچه به عنوان یکی از دو یا چند چیز انتخاب یا رد شود، چنان که با انتخاب یکی ، دیگری یا دیگران نا گزیر کنار گذاشته شود. به این ترتیب ، دو یا چند چیز را که باید از بین آنها یکی انتخاب گردد، آلتر نا تیو های یکدیگر می گویند.

 

 

آنار شیسم                                                                                                                 Anarchism

 

از ریشه یو نانی anarch  به معنای بد ون رهبر است. اما در اصطلاح سیا سی،آنار شیسم عنوان نظریه ویژه ای است که خواستار الغای هر گونه قدرت سازمان یافته است و تشکل و تمرکز سیا سی را عامل فساد و در نهایت به ضرر انسانها می داند.

 

 آنار شیستها معتقدند که هر شکلی از حکومت ، منحوس و سرچشمه فساد و خود کامگی است . نظریه آنار شیسم از طریق دانشمندانی مانند پرو دون، با کونین و کروپو تکین مطرح و تدوین شده است.

لئو تو لستوی نویسنده مشهور روسی نیز یک آنار شیست مذهبی و طالب برقراری مسا لمت در جامعه بود.

 

آنار کو سندیکا لیسم                                 Anarcho-syndicalism

 

 آنا ر کو سند یکا لیسم یا آنار شیسم سند یکا لیستی ، امکانات جامعه صنعتی را امری لازم در جهت کاهش مشقت های انسان و افزایش بهره وری و توان آدمی می داند و این نوع آنار شیسم ، مبتنی بر سازماندهی فدراسیون های مستقل صنفی و نظارت کار گران و ایجاد هما هنگی بین فدراسیونها به صورت داوری است. در نظر معتقدان این نظریه ، فرد در درون اجتماع و مراودات گروهی است که به شکو فایی خود دست می یا بد.

 

آنتا گونیسم                                                      nism Antago                                                  

 

عبارت است از تضاد ها و تعارضهایی که آشتی نا پذ یرند.

 

 

آنتانت                                                                  Entente     

                  

   

این اصطلاح دیپلماتیک، معمولا به منظور بیان یک تفاهم یا قرار رسمی بین دو لتها به کار می رود. برخلاف قرار داد جوانمر دانه ، این توافق معمولا دلیل یک صف بندی یا اتحاد غیر رسمی بین المللی است (عموما برای مقاصد نظامی یا تدافعی) بین دو یا چند ملت است. از نظر تاریخی دو مورد قابل ذکر تفاهم عبار تند از تفاهم دوستانه و تفاهم سه جانبه . تفاهم دوستانه در سال 1904 ، بین بریتا نیای کبیر و فرانسه در مورد هماهنگی در امور خارجه بود . این مانور دیپلماتیک بیشتر بر اساس تمایل بریتا نیا صورت گرفت که می خواست موازنه قدرت در برابر رشد تجاوز کارانه آلمان در قاره ارو پا حفظ کند. سپس در سال 1907 کفه صف بندی انگلیس - فرانسه با اضافه شدن روسیه سنگین تر شد و اتفاق مثلث یا تفاهم سه جانبه پدید آمد.

 

انتی سمیتیسم                                                                                                       Anti-semitism

 

این اصطلاح به دشمنی یا تنفر از قوم یهود، که در قرن بیستم به جای جنبه مذهبی ، رنگ نژادی به خود گرفته بود ،اطلاق می شود . کشور آلمان در زمان حکومت نازیها کانون این عقاید محسوب می شد . در آلمان نازی ،هیتلر برای جلو گیری از آمیختگی نژاد آریا با سایر نژاد ها قوانینی وضع کرد . طبق این قوانین ، یهودیان نژادی خارجی و پست به شمار می آمدند که خونشان کثیف و ازدواج با آنها ممنوع بود.از دیگر اقدامات هیتلر ، تبعید دانشمندان یهودی، تحریم موسیقی مند لسون و باخ ، سلب حقوق مدنی و حق کسب و پیشه از یهودیان و فرستادن آنها به اردو گاههای جمعی و کار اجباری بود. میلیونها نفر از یهودیان در این اردو گاهها کشته شدند.

 

آنتی کمونیسم                                                                                            Anti-communism

 

افکار ضد کمونیستی که به صورت غیر عادی بروز کند و امپر یا لیسم به بهانه آن علیه صلح و پیشرفت مبارزه می کند.

 

آوانگارد                                                      - gard    Avante                                              

 

این واژه به معنای بخش پیشتاز جامعه ، طبقه یا واحد نظامی است.

 

ابر قدرت                                                        Super-power

 

به دو لت هایی که قدرت جهانی محسوب می شوند اطلاق می گردد . این وضعیت به مدد صنعت ، دستگاه جنگی  و توا نا ییهای دیگر فراهم می آید . در اواسط سده بیستم ، دو قدرت برتر جهان یعنی ایا لات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ، به عنوان دو ابر قدرت مطرح بودند.

 

آبستراکسیون                                                         Absteraction

 

اقدام جمعی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب طرحی را گویند. نمایندگان به طور جمعی مجلس را تر ک می کنند تا مجلس از اکثریت بیا فتد و طرح به تصویب نرسد.

 

آبسو لو تیسم                                                        Absolutism 

 

در لغت به معنای گرایش و اصا لت دادن به ذات مستقل و نا محدود و در اصطلاح، یکی از انواع مطلق گرایی است. نظریه ای سیا سی است که خواستار تحقق اعمال نامحدود قدرت است و گاهی طالب حاکمیت خود رای و خود کامه است . در جهان معاصر ، تکتازی سازمانها و بوروکراسی و سلب اختیار از جامعه تحت تسلط در کشورهای عقب مانده ، اتخاذ تصمیم یک سویه در رده های سیا سی برای رده های غیر سیا سی، گرایش سخت به نخبه گرایی، تنو مند تر شدن سازمانهای اداری به منظور تحت کنتر ل در آوردن بیشتر مردم و اعمال محدو دیت های تازه و نظایر آن ، در نیرو مندی ابسو لو تیسم تا ثیر دارند.

 

 اپور تو نیسم                                                  Opportunism

                                       

رفتاری سازشکارانه با شرایط و او ضاع و احوال مسلط موجود برای کسب منافع با اهداف خاص و چشم پوشی از کاستیهای موجود د ر شرایط مزبور است حتی اگر با اصول و عقاید اولیه شخصی مطا بقت نداشته باشد.

 

اپو زیسیون( مخا لفان)                                        Opposition

 

موضع گیری در مقابل نظریات و رفتارهای یکدیگر ، و نیز ایجاد مانع در مقابل تحقق یک اقدام را گویند.

این واژه بدون ذکر موصوف ، در نظامهای پار لمانی در مورد گروه  نمایندگان  مخالف دولت و یا در مورد گروهی از افراد یک جامعه و با سیا ست دولت موافق نبا شند به کار می رود.

وجود اپوزیسیون در دموکراسی پارلمانی ضروری است زیرا فقدان آن ، منجر به پیروزی یک سیا ست راستگرای افراطی می شود.

 

اتفاق آراء                                                           Unanimity                                          

 

 موافقت و یا رضایت نامه کلیه اعضای یک گروه را گویند.

 

اتو ریته                                                              Authority

 

قدرت مشروع در زمینه اجتماعی ، احترام در زمینه علمی و ادبی و اقتدار در امور سیا سی را نیز اتو ریته می گویند. هر گاه اتوریته سیا سی، بیش از نیاز جامعه ، اعمال قدرت و اظهار وجود نماید ، مرگ یا زوال یا تضعیف آزادی در آن جامعه آغاز می شود. اتو ریته ممکن است سیا سی  یا اقتصادی یا فرهنگی یا هر سه باشد.

 

اتو نومی (خود گردانی)                                            Autonomy

 

این واژه به معنای آزادی و استقلال  از هر گونه اجبار و فشار خارجی است و این نظام ، خود قانونش را تعیین می کند و در امور خودی حالت خود گردانی دارد.

 

 

اخراج                                                         Deportation

 

تبعید و بیرون کردن فرد خارجی از کشوری به کشور اصلی اش ، به دلایلی از جمله ارتکاب جرمهای مهم و یا شرکت در فعالیت های بر اندازی و یا دلا یل دیگر را گویند.

 

اخطار                                                      Notification

 

عملی است که یک دولت برای اطلاع دولت دیگر از مسا له مهمی که آگاهی از آن را برای آن دولت لازم می شمارد، انجام می دهد.

 

اخوان المسلمین                                    M uslim brotherhood

 

نهضت اخوان المسلمین در سال 1928 در مصر توسط حسن البناء تا سیس شد و محصول یکی از پیچده ترین مراحل تاریخ مصر بود. این پیچید گی به قول خود حسن البناء ناشی از مبارزه بر سر سلطه بر مصر بین حزب) وفد) حزب مشروطه خواه لیبرال و بحث های سیا سی پر سرو صدا بود که به عدم اتحاد پس از انقلاب 1919 بر ضد انگلیش و رویکرد به ارتداد و نیست انگاری که سراسر عالم اسلام را فرا گرفته بود، منتهی شده بود.

 

ارتجاع                                                      Reactionarism

                                 

این اصطلاح به معنای مخالفت با پیشرفت اجتماعی و مبارزه طبقات و اقشار در حال نابودی و زوال علیه تحول و ترقی جامعه است. این اقشار برای حفظ امتیازات و موجودیت خود با تحول و ترقی جامعه در تضاد واقع می شوند و با تغییرات و پیشر فت های اجتماعی مخالفت می ورزند . ارتجاع گاه به شکل جبر، اختناق خونین و ترور جمعی مردم و گاه به صورت افکار و عقاید پوسیده و کهنه با تکیه بر عادات کهنه فرهنگی و مخالفت با اندیشه های ترقی خواهانه جلوه گر می شود.

 

 

میلیتاریسم                                                        Militarism                                                           

 

 عبارت است از سیا ست تحکیم و تقویت مداوم نیرو های نظامی ، استفاده از نیرو های نظامی در امور سیا سی و تدارک جنگ های اشغال گرانه.

 معمولا جنگ ، میلیتاریسم را تقویت می کند  . در سده گذشته بهترین نمونه برای میلیتاریسم ، رژیم آلمان و ارتش این کشور بود که زمینه را برای ظهور نازیسم فراهم کرد.

 

ارتش سرخ                                                         Red army

 

ارتش سرخ همراه با انقلاب اکتبر 1917 روسیه و با در هم شکستن سازمان ارتش تزاری  به وجود آمد. این ارتش از آغاز ارتش طبقاتی نامیده شد و وظیفه اصلی اش پاسداری از انقلاب کار گران و دهقا نان و تحکیم دیکتا توری پرو لتاریا بود. در چین ارتشی که توسط کمونیست ها به وجود آمد ، ارتش سرخ نام گرفت.

 

 

ارتو دوکس                                                       U rthodox

 

 این واژه از ترکیب دو واژه یو نانی که در فارسی حق و عقیده معنی می دهند، مشتق شده و عبارت است از مذهبی از مسیحیت که در سال 1054 میلادی از کلیسای کا تو لیک روم جدا شد.  واژه مزبور همچنین در مورد کسانی به کار می رود که در اندیشه های خود جزمی و متعصب هستند.

 

اردو گاه کار اجباری                              Concentration  C amp

 

 این واژه در مورد باز داشتگا ههای ویژه ای  به کار می رود که در آنها عموم محکوم شدگان و بویژه محکومان سیا سی را به کار های دشوار مثل قطع درختان جنگلی ، استخراج معادن و بیگاری وا می دارند. این گونه باز داشتگا هها از سال 1933 تو سط نازیها در آلمان ایجاد شد. آنها پس از کسب قدرت ، از این اردو گاها برای تو قیف کمونیست ها، یهودیان و آزا دی خوا هان استفاده می کردند.

 

ار گان حزبی                                                   Party organ

 

نشریه ای است که نظریات رسمی یک حزب را منعکس می کند.

 

اساسنامه                                                              Statutes

 

مجوعه موازین و قوانین و مقررات حاکم بر یک حزب  یا سازمان که ترتیب و ساختمان، نحوه عمل و ترتیب کار و فعالیت آن را بر اساس اهداف برنا مه ای حزب یا سازمان مربوطه مشخص می سازد.

 

اسب تروا                                                      Trojan horse

 

آنچنانکه در کتاب ایلیاد اثر هومر شعر یو نا نی امده است ،  یو نیان پس از ده سال محاصره شهر ، تروا ، برای تصرف شهر به پیشنهاد اولیس اسب چوبی بزرگی ساختند و در دل آن زبده ترین سپا هیا نشان را به فرماندهی اولیس جای دادند.آنگاه اسب چوبی را به تروا ئیان هدیه کردند. شبا نگاه مردان پنهان شده در اسب بیرون ریختند و تروا را به آتش کشیدند امروزه در سیا ست ، اسب تروا کنایه از حیله نا جوانمر دانه و پنهان کاری خائنا نه است.

 

استا لین زدایی                                            Destalinization                                                   

 

این واژه پس از اینکه خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست اتخاد شوروی استالین را به اعمال خشونت و کیش شخصیت متهم ساخت، مصطلح شد و اینک مفهوم آن عبارت است از استقرار حکومت قانون، آزادیهای فردی و فرهنگی و معقولیت اقتصادی.

 

 

 نوشته شده در یکشنبه 20 شهریور 1384 و ساعت 12:09 ق.ظ توسط : پژمرگه کوردستان
پژمرگه کوردستان

|| | نظر ها ()

 
 


 
 
صفحه اصلی
 
 
 

    صفحه نخست

 ايميل من
    این سایت را خانه خود کنید
اضافه به علاقه مندی ها

  طراح قالب

 
 
آرشیو
 
 
 
شهریور 1384
 
 
مطالب گذشته
 
 

 
کدهای جاوا
 
 
 

theme ghaleb

قالب جهنم

عوض کردن شکل موس و یه Preloader توپ

قرار دادن عکس متحرک در زمینه وبلاگ

Add Your ID

آغاز به کار قسمت هک

سخنگو برای وبلاگ

پاسخ به سوالات

حامیت از این وبلاگ

تبلیغ رایگان و لوگوی مجانی

کد وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن در یاهو

جلوگیری از راست کلیک کردن

جلوگیری از کپی کردن متن ها

قرار دادن perloader در سایت یا وبلاگ

کد های ناب جاوا

نوت بوک رایگان

قالب سرمه

قالب شمیم

گذاشتن لودینگ در استاتوس بار

قالب اسپایدر من

دعوت نامه پرشین گیگ

آموزش آپلود فایل روی یک سرور رایگان

قالب جدید بلاگفا

موزیک

جواب به سوالات

چت با بازدیدکنندگان

نوت بوک رایگان

قالب شهلا 1

کادر سلام و خوش آمد گویی

جدیدترین قالب بلاگفا

یک قالب فانتزی برای وبلاگ های عاشقانه

قالب جدید برای بلاگفا

قالب ماكروسافت ویندوز اكس پی

موسیقی برای وبلاگ - 2

موسیقی برای وبلاگ - 1

قالب بلاگفا - 4

قالب بلاگفا - 3

قالب بلاگفا - 2

قالب بلاگفا - 1

قالب بلاگفا - پری

قالب بلاگفا - دانوس

قالب بلاگفا - آی تی

لینک های متحرک-مانند لوگوی دوستان

قالب مشکی سایت

نوشته متحرک در نوار ابزار

نوشته متحرک - مانند عنوان وبلاگ

نوشته متحرک

لینک شناور

نظر خواهی

افکت های : چت بازدیدكنندگان - سیستم دوستیابی - نوشته به دنبال موس

افکت های : نوشته چشمک زن - لینكهای رنگارنگ - پرواز یك متن

افکت های : ریزش باران - دریافت نام کاربر و خوش امد گویی - این وبلاگ را صفحه خانگی

افکت های : موتور جستجو - تقویم برای وبلاگها - مدت زمان حضور كاربر - تاریخ میلادی و فارسی

افکت های : نمایش آی پی سیستم - حرکت سریع یک جمله در نوار - سخنگو برای وبلاگها -

افکت های : قرار دادن عكس بعنوان - نوشته متحرك - پنهان کردن اسکریپت

افکت های : پیغام ورودی به وبلاگ - ارائه یک پیغام در زمانی از روز

افکت های : نوشتن متون بصورت on the fly - باز شدن سی دی رام - انتخاب رنگ پشت زمینه وبلاگ

افکت های : لرزش مرورگر به مدت 2 ثانیه - درج نام بازدیدكننده از وبلاگ - تیتر وبلاگ شما به صورت متحرك

افکت های : آتش بازی در وبلاگ - بارش برف - نمایش ساعات مختلف جهان

افکت های : درست كردن باكس در وبلاگ - اضافه كردن پیشگوئی - لینك به وبلاگها و وب سایتها-

افکت های : انتخاب رنگ پشت زمینه به صورت تصادفی - انتقال کاربر به صفحه جدید وبلاگ

حذف تبلیغات از ابتدای وبلاگها

پارتیشن های رایانه

مشخصات یك سیستم

ساعت برای وبلاگها


 
 
This template designed by Tehranboys Team

 این قالب توسط Mahdi-k ویرایش شده است .
 

 
 
 
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">

طراحی وساخت همه چی

طراحی وساخت همه چی